VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro objednávání služeb, e-booků (elektronických knih) a online produktů a kurzů (dále označováno i jako „produkty a služby“) přes webové rozhraní martinafilipova.cz.

2. Nákup produktů a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek martinafilipova.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebuješ mít k dispozici ještě před tím, než produkt nebo službu koupíš. Prosím, přečti si VOP pečlivě a v případě, že k nim budeš mít připomínky či dotazy, kontaktuj mě ještě před objednáním. Kontakty nalezneš v čl. II. VOP. Tím, že klikneš na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“, mi totiž dáváš signál, že jsi VOP viděl/la, četl/la a souhlasíš s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Obsah, který na Tebe v tomto dokumentu čeká:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III.  Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV.  Cena produktů a služeb a platba
V.  Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
VII.  Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Ing. Martina Filipová, IČ: 033 69 099, se sídlem: Svojsíkova 1034, 563 01  Lanškroun, Česká republika
Není plátcem DPH.
Kontaktní e-mail je: filipova.martina@seznam.cz
Kontaktní telefon: +420 720 543 290

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní martinafilipova.cz uzavře s Martinou Filipovou (IČ: 033 69 099) jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nebo služeb. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jsi fyzická osoba a do objednávky uvedeš IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráš jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Kupující a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty a služby přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů či služeb včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům či službám poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ

Pro objednání produktů a služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníš své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíš způsob úhrady a vybereš označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty či službu nebo služby.

Před odesláním objednávky Ti je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešleš kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

O obdržení objednávky Tě budeme informovat mailem zaslaným na Tvou elektronickou adresu, kterou jsi zadal/la v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Ti informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je Ti doručeno potvrzení o přijetí Tvé objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Tvou elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech Tě můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Tvá objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů či služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U produktů a služeb online charakteru nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě, že se jedná o objednávku fyzického produktu, je součástí objednávkového formuláře i možnost výběru způsobu doručení a k tomu odpovídající cena za balné a dopravu. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je součetem ceny za produkt/službu a dopravu, a je proto konečnou cenou, kterou vidíš vždy před tím, než klikneš na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

2. SJEDNANÁ KUPNÍ CENA

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Tvé objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna Ti za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Tvé strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Tvé objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. DODÁNÍ

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Ti produkty a služby dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY

Není-li výslovně u produktu uvedeno jinak, je kupní cenu možné uhradit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně bankovním převodem na můj firemní účet u FIO banky (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny; ale lze použít i okamžitou platbu, pokud to Tvá banka umožňuje).
  • Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní, nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. 

Pokyny k platbě v podobě zálohové faktury, obdržíš v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeň uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt či služba co nejdříve dodán(a).

Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech a cena se vypočítává podle aktuálního denního kurzu a ceny v Kč.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby Ti vystavíme doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíš obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Některé produkty a služby je možné hradit formou splátkového kalendáře. V takovém případě jsou informace součástí objednávkového formuláře. V případě neuhrazení jakékoliv splátky včas jsem oprávněna Ti odebrat přístup k celému zakoupenému online produktu.

skryté:

  • Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
  • Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

  • Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu PDF, nebo obdobném, dodán po zaplacení kupní ceny na mail jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
  • Při koupi videozáznamu Ti bude po zaplacení kupní ceny dodán mailem odkaz na stránku webu, na které bude možné videozáznam shlédnout.
  • Při koupi online kurzu Ti po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na mém webovém rozhraní a budou vygenerovány a na mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Tvému uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI. těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíš po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Ti bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Ti jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. V případě, že se jedná o časově omezený přístup, obdržíš přístupové údaje stejně jako do on-line kurzu s informací o tom, do kdy je přístup platný. Ve vybraných případech bude možné přístup prodloužit zaplacením dalšího období.
  • Při koupi služby bude služba poskytnuta v předem dohodnutý termín. V případě předplacení služby bude třeba ji využít do předem dohodnutého termínu, jinak se má zato, že byla řádně poskytnuta.

2. DODACÍ LHŮTA

Ebook, videozáznam a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Při automatickém spárování platby je to však okamžitě. V případě, že do této doby neobdržíte dohodnutým způsobem objednaný produkt, kontaktujte mě s uvedením informací o platbě - je možné, že při platbě v jiné měně nedojde k automatickému spárování vzhledem ke kurzovým rozdílům.

3. Po dodání e-booku či videozáznamu si prosím co nejdříve zkontroluj funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíš-li nedostatky nebo vady, kontaktuj mě prosím, aby mohla být provedena náprava. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abys měl/la k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF a přehrávat videozáznamy (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

skryté:

Fyzické produkty posíláme Českou poštou jako doporučené psaní, které je třeba převzít osobně, nebo na poště. Pokud vám zásilka nedojde do 7 dní od avizovaného data odeslání objednávky, neváhejte nás kontaktovat, budeme po balíčku společně pátrat. Zavazujeme se k doručení fyzického produktu nejpozději do 30 dní od zaplacení objednávky.

Objednávky fyzických produktů odesíláme vždy 1x týdně, zpravidla v pondělí v rámci svých možností, nejpozději se však snažíme o odeslání do 7 dní od úhrady objednávky. Ve výjimečných případech, kdy nejsme schopné tento termín dodržet (onemocnění, svátky, problémy s dopravní společností...), bude Kupující neprodleně informován a bude s ním domluven termín dodání. V případě nedodržení lhůty 30 dní má Kupující právo od smlouvy odstoupit.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. DIGITÁLNÍ OBSAH

Digitální obsah zasílám pouze Tobě, jako Kupujícímu, na Tvou elektronickou adresu uvedenou v objednávce, případně zpřístupněním speciální webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abys měl/la k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .MP3 a .PDF. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do Tvého uživatelského účtu (člesnké sekce) zadáním přístupových údajů.

Obsah přehrajeŠ s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Může být součástí PC, tabletu i chytrého mobilního zařízení. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abys byl/la připojen/na k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Tvůj hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Tvého internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. AUTORSKÁ PRÁVA

Produkty (placené produkty, výzvy zdarma i zpracované materiály) jsou mé duševní vlastnictví. Jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností a roků praxe Martiny Filipová. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Tobě, jak je v praxi použiješ a jakou péči a úsilí budeš věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů dosáhneš. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, šířit bez uvedení autorství, nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

V případě zjištění, že byly přístupy do placeného kurzu poskytnuty další osobě (byť jen jedné), hrozí Ti pokuta ve výši 100 000 Kč.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Po zakoupení online kurzu obdržíš po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Tvého uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazuješ se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazuješ udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Tvých povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo těchto VOP jsem oprávněna Ti uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Tvých povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Ze zákona může Spotřebitel od smlouvy na digitální či fyzický produkt uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření Kupní smlouvy (v případě pozdějšího začátku on-line kurzu ve lhůtě 14 dní od začátku kurzu). V takovém případě mě prosím o uplatnění odstoupení informuj elektronicky na filipova.martina@seznam.cz nebo písemně na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. V informaci uveď, že využíváš právo ve 14 denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu a přilož prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sděl aspoň datum nákupu, Tvé identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jsi zakoupil/la. Odstoupení nemusíš nijak odůvodňovat.

2. Tato garance neplatí v případě zakoupení videozáznamů, pokud je tak výslovně uvedeno na prodejní stráce nebo u objednávkového formuláře. Doručením takového on-line produktu se má za to, že byl již použit a nevztahuje se na něj zákonná garance na vrácení ve lhůtě 14 dnů.

3. Jako Kupující můžeš od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Tvých povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna Ti okamžitě zrušit přístup do členské sekce, či případné facebookové skupiny.

4. Pokud Ti společně s produktem byl poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z Tvé strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jsi povinna poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ (Nový občanský zákoník vyhlášený pod číslem 89/2012 Sb).

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající zodpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jsi-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jsi-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máš právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíš od smlouvy nebo neuplatníš právo na dodání nového produktu bez vad, můžeš požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžeš žádat i v případě, že bych nebyla schopna Ti nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době, nebo že by Ti zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění Ti nenáleží, pokud bys před převzetím produktu věděl/la, že produkt má vadu, anebo bys vadu sám způsobil/sama způsobila. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud Ti nebyl online produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontroluj nejprve složky „Hromadná pošta“ nebo "Promo akce" nebo "Spam". Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenalezneš, uplatni reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Při převzetí fyzického produktu od doručovací společnosti zkontroluj obal a v případě poškození produkt nepřebírejte. Neberu zodpvědnost za poškození zaviněné doručovatelem (pošta). V takovém případě se produkt vrátí zpět a já budu s doručovatelem řešit reklamaci.

8. Reklamaci u mě uplatni bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžeš uplatnit mailem na elektronickou adresu filipova.martina@seznam.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíš i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Ti poskytnu písemné potvrzení, jsi-li spotřebitel.

9. Fyzický produkt můžeš bez udání důvodu také vrátit do 14 dnů od převzetí produktu. Produkt je nutné zaslat na vlastní náklady - neposílej jej dobírkou! Je nezbytné kontaktovat mě předem na elektronické adrese filipova.martina@seznam.cz nebo písemně na adrese uvedené v čl. II VOP.
Produkty není možné vrátit v následujících případech: produkt je mechanicky poškozený, nebo má produkt známky používání (čtení, kopírování).

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máš-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktuj mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese filipova.martina@seznam.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžeš obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a Tbou jako Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, máš právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který nalezneš na webovém rozhraní zde.

4. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Obchodní podmínky jsou vždy přílohou objednávky.

5. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2024, kdy vznikly tyto webové stránky.

skryté:

3. Platby časově omezeného členství formou platební karty, tzv. Opakované platby, jsou detailně popsány v samostatném dokumentu zde.